Trang chủ 业务内容 Hoạt động phái cử kinh doanh

Hoạt động phái cử kinh doanh

image

Biến đổi chi phí lao động với sự thay đổi mức lương thích hợp. Hiệu suất hóa nghiệp vụ, bắt đầu từ nghiệp vụ hỗ trợ . Đối ứng với nhu cầu của quý công ty như cải thiện chất lượng sản phẩm và nâng cao tiến độ .

Hình thức giảm chi phí tùy theo nguồn lực bên ngoài

image

Trọng điểm giảm chi phí

  • Biến đổi phí lao động

    Hãy sử dụng nhân viên của công ty chúng tôi trong những lúc mà quý công ty bận rộn để sản xuất với tư cách giống như nhân viên của quý công nhưng có tính chất thời vụ.

  • Mở rộng chi phí gián tiếp

    Việc sử dụng nhân viên bán thời gian và nhân viên của chính quý công ty sẽ làm tăng chi phí gián tiếp.

Kế hoạch cho đến lúc ký hợp đồng

1 Inquiry Listening (understanding needs and purposes)
Organizing and analyzing problems
2 Work analysis Qualitative and quantitative analysis
Examining specifics
3 General plan proposal Personnel deployment planning and contract price quotation
Proposing an overall plan including personnel deployment plan and contract price
4 Contract conclusion Your deliberation and our arrangement (personnel selection, preparation of an operating procedure)
Making arrangements immediately after the contract is concluded
5 Personnel selection Training and operation
Starting operation when personnel is selected and trained
6 Result report Operation analysis and improvement proposal
Analyzing operation results and proposing improvements quickly